All names in family - First name

The family consist of 33000 persons in 10349 family groups and 1017 Ancestors to Asle Einar Hansen

Previous names
Simen Higraff Johnsen (xxxx-....)
Simen Olsen Stenstvedt (xxxx-....)
Simen Tostrup Neverdal (xxxx-....)
Simon (1713-....) - Ancestor No: 224
Simon - Ancestor No: 936 and 968
Simon - Ancestor No: 460
Simon - Ancestor No: 462
Simon - Ancestor No: 1016
Simon Evensen
Simon Jacobsen (1904-....)
Simon Jakobsen (1868-....)
Simon Johannesen (1816-....)
Simon Larsen (xxxx-....)
Simon Mula (xxxx-....)
Simon Nilsen (xxxx-....)
Simon Pedersen (1822-1881)
Simon Pedersen (xxxx-....)
Simon Simonsson (1678-1756) - Ancestor No: 508
Simon Willassen (xxxx-....)
Simon Andersson Hammardahl (1788-....)
Simon Andreas Hansen (1902-1933)
Simon Andreas Hanssen (1860-1937)
Simon Berhard Abelsen (1896-1954)
Simon Brennhaugen Jakobsen (xxxx-....)
Simon Edvard Stavøy (xxxx-....)
Simon Eliot Oscar Nilsen (1884-1893)
Simon Elov Svanberg (xxxx-....)
Simon Helmer Johansen (1866-1945)
Simon Jentoft Johansen (1898-1966)
Simon Johan Andersen (xxxx-....)
Simon Johannes Michelsson Mattans (1784-1784)
Simon Josefsson Kronback (1797-1797)
Simon Jørgen Nilsen (1876-....)
Simon Jørgen Tobiassen (xxxx-....)
Simon Karl Nikolaisen (1883-1947)
Simon Konrad Angel Nilssen (1900-1901)
Simon Laurits Pettersen (1883-1952)
Simon Marelius Lindal Kristiansen (1872-....)
Simon Martin Brynnildsen (1889-1891)
Simon Martin Iversen (1887-1968)
Simon Martin Nilsen (1892-1974)
Simon Mathias Haug (xxxx-....)
Simon Osvald Johnsen (xxxx-xxxx)
Simon Simonsson Mattfolk (1716-1764) - Ancestor No: 254
Simon Simonsson Mattfolk (1741-1830)
Simon Wiliam Berg Bertsen (1880-1961)
Sindre Eriksen (xxxx-....)
Sindre Eskeland
Sindre Grindhaug (xxxx-....)
Sindre Hellan (xxxx-....)
Sindre Jensen (xxxx-....)
Sindre Johansen (xxxx-....)
Sindre Moe (xxxx-....)
Sindre Nilsen (xxxx-....)
Sindre Pettersen (xxxx-....)
Sindre Rodahl (xxxx-....)
Sindre Valde (xxxx-....)
Sindre Wetjen (xxxx-....)
Sindre Andersen Moen (xxxx-....)
Sindre Andre Nordby Ingebrigtsen (xxxx-....)
Sindre André Strandbakk (xxxx-....)
Sindre Evan Rukke Hansen (xxxx-....)
Sindre Liljedal Elverum (xxxx-....)
Sindre Lind Nordgren (xxxx-....)
Sindre Myhre Klausen (xxxx-....)
Sindre Roald Mikalsen (xxxx-....)
Siren Eilertsen Stokland (xxxx-....)
Siri Amundsdatter (1779-1819)
Siri Drageide (xxxx-....)
Siri Eriksdatter
Siri Gulliksrud (xxxx-....)
Siri Hoel (xxxx-....)
Siri Holm (xxxx-....)
Siri Jensdatter (1748-....)
Siri Johnsen (xxxx-....)
Siri Martinussen (xxxx-....)
Siri Moen (xxxx-....)
Siri Nergård
Siri Osland (xxxx-....)
Siri Reed (xxxx-....)
Siri Remme (xxxx-....)
Siri Selvig (xxxx-....)
Siri Tobiassen (xxxx-....)
Siri Willassen (xxxx-....)
Siri Asphaug Christensen (xxxx-....)
Siri Daldorff Aandstad (xxxx-....)
Siri Elisabeth Haug (xxxx-....)
Siri Helene Hagen Lia (xxxx-....)
Siri Mette Ervik (xxxx-....)
Siri Riise Jensen (xxxx-....)
Siri Therese Hansen (xxxx-....)
Siri Vibeke Gjertsen (xxxx-....)
Sirianna Kristensen (xxxx-....)
Siril Einarsen (xxxx-....)
Siss Heidi Martinussen (xxxx-....)
Siss Marlen Bjørndal (xxxx-....)
Siss Oddny Dahl (xxxx-....)
Sissel
Sissel (xxxx-....)
Sissel (xxxx-....)
Next names
 

EMAIL | First name | Surnames | Names of places | Table of Ancestors | Ancestorlist | Decendantslist

Data came from : Asle E Hansen

These pages are built on 22-Jun-2010 by GEDHTanc Version 2.40.2   © 2008