All names in family - First name

The family consist of 33000 persons in 10349 family groups and 1017 Ancestors to Asle Einar Hansen

Previous names
Greta Krane (xxxx-....)
Greta Leinan (xxxx-....)
Greta Lorvik
Greta Nergård (xxxx-....)
Greta Pedersen (xxxx-....)
Greta Valen (xxxx-xxxx)
Greta Øverdal (xxxx-xxxx)
Greta Asrun Eriksen (xxxx-....)
Greta Dorotea Sannes (xxxx-....)
Greta Ellinor Remme (xxxx-xxxx)
Greta Hansdotter Storbåsk (1741-....) - Ancestor No: 117 and 121
Greta Helene Evensen (xxxx-....)
Greta Irene Hansen (xxxx-....)
Greta Kajsa Andersdotter Hammardahl (1788-....)
Greta Karin Tobiassen (xxxx-....)
Greta Kristin Jonsen (xxxx-....)
Greta Kristin Nilsen (xxxx-....)
Greta Lillian Nikolaisen (xxxx-....)
Greta Lisa Andersdotter (1775-1860)
Greta Magny Røtvold (xxxx-....)
Greta Margareth Skog (xxxx-....)
Greta Maria Olsdatter (1830-1907)
Greta Marie Villadsdatter (1806-1879)
Greta Rønning Hansen (xxxx-....)
Greta S. Wilhelmsen (xxxx-....)
Greta Stina Andersdotter Ström (1859-....)
Greta Stina Johansdotter Granlund (1849-1881)
Greta Stina Johansdotter Maars (1856-....)
Greta Stina Johansdotter Mattans (1885-....)
Greta Thorild Olsen (xxxx-....)
Greta Vilhelmine Jensen (xxxx-....)
Gretchen Anne Van Broklin
Grete Dragland (xxxx-....)
Grete Heen (xxxx-....)
Grete Jansen
Grete Johansen (xxxx-....)
Grete Johnsen (xxxx-....)
Grete Karlsen (xxxx-....)
Grete Knudstad (xxxx-....)
Grete Larsen (xxxx-....)
Grete Løiten (xxxx-....)
Grete Nikolaisen
Grete Nilsen
Grete Næristorp (xxxx-....)
Grete Olsen (xxxx-....)
Grete Olsen (xxxx-....)
Grete Paulsberg (xxxx-....)
Grete Pedersen
Grete Sleperud (xxxx-....)
Grete Tjønndal (xxxx-....)
Grete Vinje
Grete Willassen (xxxx-....)
Grete Eline Karlsdatter (1867-1960)
Grete Elisabeth Ellingsen (1784-1809)
Grete Else Ditlevsen (xxxx-....)
Grete Irene Josefsen (xxxx-....)
Grete Karin Hanssen (xxxx-....)
Grete Kristin Willassen (xxxx-....)
Grete Lill Brettvik (xxxx-....)
Grete Liv Pedersen (xxxx-....)
Grete Magdalene Zahl (1887-1951)
Grete Mariell Fredheim (xxxx-....)
Grete Oliva Gjertsen (xxxx-....)
Grete Pauline Hanna Søberg (xxxx-....)
Grete Raff Reinemo (xxxx-....)
Grete Sofie Johnsen (xxxx-....)
Grete Torun Johnsen (xxxx-....)
Gretha Solhoff (xxxx-....)
Gretha Teigen (xxxx-....)
Gretha Helene Pettersen (xxxx-xxxx)
Gretha Hennie Johansen (xxxx-....)
Grethe Austbø (xxxx-....)
Grethe Brun (xxxx-....)
Grethe Både (xxxx-....)
Grethe Eidissen (xxxx-....)
Grethe Johannessen (xxxx-....)
Grethe Kjellesvig (xxxx-....)
Grethe Kristiansen (xxxx-....)
Grethe Lund (xxxx-....)
Grethe Nilsen (xxxx-....)
Grethe Pedersen (xxxx-....)
Grethe Pedersen (xxxx-....)
Grethe Robertsen (xxxx-....)
Grethe Skjellerud (xxxx-....)
Grethe Østby (xxxx-....)
Grethe Strandenes (xxxx-....)
Grethe Varem (xxxx-....)
Grethe Helene Nilsen (xxxx-....)
Grethe Irene Einarsen (xxxx-....)
Grethe Jacobsdatter Falch
Grethe Jorunn Skagen (xxxx-....)
Grethe Knudsdatter Hansson (1640-....)
Grethe Marie Helene Stenkjær (xxxx-....)
Grethe Monica Fjærvoll (xxxx-....)
Grethe Oddveig Gynnild Johnsen (xxxx-....)
Grethe-Kristin Hanssen (xxxx-....)
Gørhild Henriksen
Gørhild Nilsen (xxxx-....)
Gøril
Gøril Gulstad (xxxx-....)
Next names
 

EMAIL | First name | Surnames | Names of places | Table of Ancestors | Ancestorlist | Decendantslist

Data came from : Asle E Hansen

These pages are built on 22-Jun-2010 by GEDHTanc Version 2.40.2   © 2008